ข้อตกลงในการใช้งาน

1. เงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการซื้อทั้งหมด (Terms Applicable to All Purchases)
1.1 บททั่วไป (General)
1.1.1     โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ ชุดผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใดๆ ซึ่งรวมถึง การมีสิทธิใช้ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้) (แต่ละอย่างเรียกแยกกันว่า “ผลิตภัณฑ์ (Product)”) จากบริษัท มิลเลียน เฮ้าส์ เรียล เอสเตท จำกัด (Millions House Real Estate Co., Ltd.) (“เอ็มอาร์อี ( MRE )”) ให้ถือว่าท่านได้ทำข้อตกลงที่มีความผูกพันทางกฎหมายกับเอ็มอาร์อี (MRE) แล้ว
1.1.2     ข้อ 1 (เงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการซื้อทั้งหมด) นี้ ประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ ที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างท่าน (บุคคลที่ซื้อผลิตภัณฑ์) กับเอ็มอาร์อี (MRE) โดยข้ออื่นๆ หลังจากข้อนี้ เป็นเงื่อนไขเฉพาะที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท นอกจากนี้ เอ็มอาร์อี (MRE) อาจกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้เงื่อนไขอื่นๆ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้) สามารถนำมาใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิดได้ (“เงื่อนไขเพิ่มเติม (Additional Terms)”) โดยเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้อาจรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy), เงื่อนไขให้การบริการ (Terms of Service), นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ  (Policy of Acceptance Use) และแนวทางการโฆษณาและคอนเทนต์ (Advertisement and Content Guidelines) (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่างนี้)
1.1.3     ท่านยอมรับในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ (รวมถึงข้อ 1 ของเงื่อนไขการซื้อนี้ และข้ออื่นๆ ที่บังคับใช้) ตลอดจนเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยไม่มีข้อจำกัด และข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น โดยเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้โดยการอ้างอิงถึง และเรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขการซื้อ (Purchasing Terms)”
1.1.4     ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเงื่อนไขการซื้อ และเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ยึดถือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อ เว้นแต่มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นประการอื่น
1.1.5     ท่านตกลง ว่าเอ็มอาร์อี (MRE) อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อได้ตลอดเวลา และโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ เงื่อนไขการซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้จะทำการประกาศไว้ในเว็บไซต์ https://www.sammanainthailand.com/เงื่อนไขการซื้อขาย และมีผลบังคับใช้เมื่อครบ 10 วัน (นับจากที่ได้ประกาศ) จึงขอแนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเว็บไซต์ หรือกับทางเอ็มอาร์อี (MRE) ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือก่อนเข้าทำธุรกรรมใดๆ
1.1.6     ท่านเข้าใจดีว่า ท่านต้องจัดเตรียมการให้บริการโทรคมนาคม, เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หรือบริการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง และท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่ใช้บังคับกับวิธีการที่ท่านใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆ (เช่น การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
1.2 คำจำกัดความ (Definitions)
เว้นแต่ ด้วยบริบทแล้วจะต้องตีความเป็นอย่างอื่น
“การโฆษณา (Advertisement)” หมายถึง การโฆษณาที่ดำเนินการโดยท่านผ่านทางเอ็มอาร์อี (MRE) บนสื่อโฆษณาที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต (Offline Medium) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมายข่าวในรูปแบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต (Offline Newsletter)
“แนวทางการโฆษณาและคอนเทนต์ (Advertisement and Content Guidelines)” หมายถึง แนวทางการโฆษณาและคอนเทนต์ ดังที่ได้ประกาศไว้ใน https://agentnet.sammanainthailand.com/th/ex_guidelines
“ลิสต์ติ้ง (Listing)” หมายถึง การโฆษณาที่ดำเนินการโดยท่านผ่านทางเอ็มอาร์อี (MRE)บนสื่อโฆษณาที่มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต (Online Medium) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานทางเว็บไซต์ (Website)
“จดหมายข่าว (Newsletter(s))” หมายถึง จดหมายข่าวใดๆ ที่ทางเอ็มอาร์อี (MRE) อาจทำให้ปรากฏโดยอาศัยช่องทางสื่อที่เชื่อมต่อ หรือไม่ได้เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต (Online or Offline Medium) ณ เวลาต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข่าวสารการตลาดรายวันของเอ็มอาร์อี (MRE’s Daily Market News), คู่มือตัวแทน (Agent Handbook) และบล็อกอสังหาริมทรัพย์ของเอ็มอาร์อี (MRE's Property Blog)
“นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptable Use)” หมายถึง นโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ ตามที่ประกาศไว้ใน www.sammanainthailand.com/en/acceptable-use
“นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” หมายถึง นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว ตามที่ประกาศไว้ใน https://www.sammanainthailand.com/นโยบายความเป็นส่วนตัว
“เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการ ดังที่ได้ประกาศไว้ใน https://www.sammanainthailand.com/ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์
“เว็บไซต์ (Website)” หมายถึง เว็บไซต์ www.sammanainthailand.com และหน้าเว็บย่อยของเว็บไซต์ดังกล่าว และ
“ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลที่ผูกผันตามเงื่อนไขการซื้อกับเอ็มอาร์อี (MRE)
1.3 การซื้อผลิตภัณฑ์ (PURCHASE OF PRODUCT)
1.3.1     ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากเอ็มอาร์อี (MRE)ท่านเข้าใจดีว่า หากเอ็มอาร์อี (MRE)ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นประการอื่น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ (“ระยะเวลาที่ใช้งานได้ (Validity Period)”)
1.3.2     ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจให้สิทธิท่านในการได้รับชิ้นงานตามประเภท และปริมาณที่ระบุไว้จากเอ็มอาร์อี (MRE)และแม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อนี้ เอ็มอาร์อี (MRE)ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขประเภท และปริมาณของชิ้นงานที่ต้องจัดหาหรือส่งมอบดังกล่าวไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้
1.3.3     ท่านเข้าใจดีว่า ท่านต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ และจะไม่มีการต่อระยะเวลาที่ใช้งานได้ออกไป ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
              เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ เหตุสุดวิสัย หมายความรวมถึง สงคราม การสู้รบ สถานการณ์ที่เหมือนสงคราม การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงานทั่วไป (general strike) การปิดล้อม การกบฎคำสั่งหรือการแทรกแซงของรัฐบาล กฎและผู้คน หรือการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่พลเรือน ทหารเรือหรือทหาร หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอื่นใด การจลาจล ความวุ่นวายในประเทศ การปิดงาน ภัยพิบัติ โรคระบาดอื่นๆ การกักกัน ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุไต้ฝุ่น พายุเฮอริเคน คลื่นยักษ์ ดินถล่ม ฟ้าผ่า ระเบิด หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา
1.3.4     เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้งานได้ หากท่านยังใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้ไม่หมด เอ็มอาร์อี (MRE) สามารถริบ ปิดการใช้งาน หรือยุติส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งานนั้นโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ความเสียหายใดๆ จากเอ็มอาร์อี (MRE) อันเนื่องมาจากการริบ ปิดการใช้งาน หรือการยุติการใช้งานดังกล่าว
1.3.5     หากท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อื่นหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไว้ก่อนหน้านี้สิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้งานได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ท่านเข้าใจดีว่า จะไม่มีการนำส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งานของท่านก่อนหน้านี้มารวมกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ
1.3.6     หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นไม่อาจนำมาสลับ หรือแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทางเอ็มอาร์อี (MRE) มี ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงในระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในตอนแรก
1.3.7     ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจซื้อได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเอ็มอาร์อี (MRE)
1.3.8     ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ มีไว้สำหรับเพื่อการใช้งานของท่านเองเท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ ท่านต้องไม่โอนย้าย หรือให้ช่วงสิทธิ หรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มอาร์อี (MRE) ก่อน การโอนโดยจงใจ และฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อนี้ให้ใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่มีผลบังคับใช้
              ข้อห้ามภายใต้ข้อนี้ ให้รวมถึงการขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้รายอื่น รวมทั้งการให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีที่ท่านใช้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อให้แก่บุคคลอื่นด้วย
1.3.9     นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.3.8 กรณีที่เกิดการละเมิดต่อข้อ 1. นี้ขึ้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย และความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่เอ็มอาร์อี (MRE)
1.3.10   เอ็มอาร์อี (MRE) อาจอนุญาตให้ท่านมีสิทธิใช้บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสิทธิของท่าน ท่านเข้าใจดีว่าการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน
1.4 การปรับเปลี่ยนราคา (Price Revisions)
1.4.1     เอ็มอาร์อี (MRE)สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาผลิตภัณฑ์ของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
1.4.2     ราคาที่มีการปรับเปลี่ยนจะประกาศแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์
1.4.3     ราคาที่ปรับเปลี่ยนจะยังไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน หากการปรับเปลี่ยนราคานั้นเกิดขึ้นระหว่างอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของท่าน โดยราคาที่มีการปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับใช้กับท่านเมื่อท่านสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้งานได้แล้ว
1.5 การชำระเงิน (Payment)
1.5.1     ท่านรับทราบว่า เอ็มอาร์อี (MRE) จะสามารถเปิดการใช้งาน หรืออนุญาตให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ ต่อเมื่อท่านได้อนุมัติการซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น การอนุมัติดังกล่าวให้รวมถึง การตรวจสอบ และอนุมัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามคำสั่งซื้อของท่าน (รวมถึงการยอมรับเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้) และการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยท่านจะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการซื้อผลิตภัณฑ์ (“การซื้อ (Purchase)”) ให้กับเอ็มอาร์อี (MRE) ตามวิธีการชำระเงินที่ เอ็มอาร์อี (MRE)ได้จัดให้มีขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยท่านรับทราบว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อวิธีการชำระเงินใดๆ ที่ท่านเลือก
1.5.2     หากท่านได้รับใบสั่งขาย (Sales Order) หรือได้รับการยืนยันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อของท่าน ท่านจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการชำระเงิน และวันกำหนดชำระเงิน ตามที่กำหนดไว้ในใบสั่งขาย (Sales Order) หรือการยืนยันผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
1.5.3     หากท่านชำระเงินด้วยเช็ค ท่านเข้าใจดีว่าเอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ต่อเช็คที่อยู่ในระหว่างการจัดส่งมายังเอ็มอาร์อี (MRE) ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด ในกรณีที่เช็คนั้นถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน และอาจจะต้องรับผิดต่อความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น
1.5.4     ในกรณีที่ท่านได้ทำการซื้อจากตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตจากเอ็มอาร์อี (MRE)กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวแทนขายได้ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่านเพื่อชำระเงินใดๆ เอ็มอาร์อี (MRE)ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเรียกร้องใดๆ หากไม่มีใบแจ้งหนี้มาแสดงยืนยัน
1.5.5     ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้า ท่านจะต้องรับผิดในดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ธนาคารดีบีเอส (DBS) จำกัด เรียกเก็บ ร้อยละ 6 ต่อปี (interest at an annual rate of 6% above the average prime lending rate of DBS Bank Ltd.) หรืออัตราที่สูงที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระเงินครบจำนวน
1.5.6     บรรดาค่าธรรมเนียมทั้งหมดยังไม่รวมภาษี ท่านจะต้องเป็นผู้จ่ายภาษีหรืออากรทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อ
1.5.7     ในกรณีที่ท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ถึงกำหนดภายใต้เงื่อนไขการขาย ท่านเข้าใจดีว่า เอ็มอาร์อี (MRE)มีสิทธิดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระแก่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้ โดยท่านตกลงที่จะชดใช้ราคาหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควรที่เกิดขึ้นจากการที่เอ็มอาร์อี (MRE) ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE)
1.5.8     เอ็มอาร์อี (MRE) อาจมอบเครดิต (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครดิตโฆษณา (advertising credit), ad-credits และ re-listing credits เป็นต้น) ให้แก่ท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้หักกับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการซื้อบางประเภทได้ โดยท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงท่าน ถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้เครดิตได้ ทั้งนี้ ราคาและปริมาณของเครดิตที่อาจใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเอ็มอาร์อี (MRE) ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเอ็มอาร์อี (MRE) แต่เพียงผู้เดียว และกรณีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของลักษณะเฉพาะ (feature) และ/หรือ ลิสต์ติ้งที่สามารถใช้เครดิตได้ กำหนดเวลา ตำแหน่งสถานที่ตั้งของการขาย และ/หรือการซื้อ และตำแหน่งสถานที่ตั้งของท่าน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจกำหนดโดยเอ็มอาร์อี (MRE) ซึ่งเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเอ็มอาร์อี (MRE) แต่เพียงผู้เดียว เอ็มอาร์อี (MRE) ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคา ปริมาณ และประเภทของเครดิตที่อาจใช้หักกับค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อบางประเภทในระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานได้ โดยเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของเอ็มอาร์อี (MRE) แต่เพียงผู้เดียว และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที โดยมิได้ต้องแจ้งและ/หรืออ้างถึงให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเครดิตที่จะใช้สำหรับหักกับค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระสำหรับการซื้อบางประเภท จะปรากฏบนเอเย่นเน็ต (AgenNet) ก่อนที่ท่านจะใช้เครดิตดังกล่าว ท่านเข้าใจว่า เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เครดิตทั้งปวงที่เอ็มอาร์อี (MRE) ออกให้มีอายุใช้งานได้สิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ได้ออกเครดิตนั้นเท่านั้น เอ็มอาร์อี (MRE) สามารถริบเครดิตที่ไม่ได้ใช้ภายใน 12 เดือนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากการที่เอ็มอาร์อี (MRE) ริบเครดิตนั้น ท่านเข้าใจดีว่า เครดิตที่ถูกริบจะไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ร่วมกับเครดิตอื่นที่เอ็มอาร์อี (MRE) อาจจะออกให้แก่ท่านหรือที่ท่านจะซื้อจากเอ็มอาร์อี (MRE) ในโอกาสต่อไปได้
1.6 นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
1.6.1      ท่านไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้แล้ว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการซื้อนี้เป็นอย่างอื่น
1.6.2      ในกรณีที่มีการคืนเงิน การจ่ายคืนเงินนั้นจะทำโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารตามบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้
1.6.3      กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อการรับเงินคืนนั้น เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
1.6.4      ท่านตกลงว่า หน้าที่ในการคืนเงินของเอ็มอาร์อี (MRE) จะเสร็จสิ้นลงเมื่อได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้ ในกรณีที่มีการคืนเงินด้วยเช็ค จะถือว่าเอ็มอาร์อี (MRE) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการคืนเงินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อมีการส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นด้วยลายลักษณ์อักษร การนำส่งเช็คให้แก่ท่านจะดำเนินการโดยทางไปรษณีย์ปกติ และในกรณีที่ท่านแจ้งให้นำส่งเช็คให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการขนส่ง (courier)  ท่านตกลงให้เอ็มอาร์อี (MRE) หักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการนำส่งเช็คให้แก่ท่านตามวิธีการจัดส่งที่ท่านประสงค์ออกจากจำนวนเงินที่จะคืนนั้นได้
1.7 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)
เอ็มอาร์อี (MRE) ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงที่มีในคอนเทนต์ และผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้จัดหาให้แก่ท่าน รวมถึงเว็บไซต์ และจดหมายข่าว ตลอดจนสิทธิในลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ส่วนบรรดาชื่อ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายที่ได้มีการกล่าวถึงอื่นใดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของแต่ละราย ไม่มีข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะถูกตีความหรือถือได้ว่า ได้มีการให้สิทธิ อนุญาตให้ใช้สิทธิ  หรือผลประโยชน์ให้แก่ท่าน  หรืออนุญาตให้ท่านจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ว่าในทางใดซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ สิทธิในการคัดลอก ทำสำเนา โอนย้าย ตีพิมพ์ บันทึก สร้างงานดัดแปลง หรือใช้ในลักษณะเดียวกัน และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าใดๆ ของเอ็มอาร์อี (MRE) ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายทางการค้าใดๆ ของเอ็มอาร์อี (MRE) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มอาร์อี (MRE) ก่อน บรรดาสิทธิทั้งปวงที่มิได้แจ้งไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ ถือเป็นสิทธิของทางเอ็มอาร์อี (MRE) และการเผยแพร่งานหรือผลิตภัณฑ์อันมีลิขสิทธิ์นั้นจะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้สามารถทำได้
1.8 การชดใช้ความเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด (Indemnities and Limitation of Liability)
1.8.1     ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหาย ต่อสู้ และคุ้มครองมิให้เอ็มอาร์อี (MRE) และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ บุคลากร ตัวแทน หรือคู่ค้า ตลอดจนลูกจ้างของเอ็มอาร์อี (MRE) ต้องรับผิดจากการถูกเรียกร้อง หรือทวงถาม ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ จากบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากหรือที่เกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง
(ก)      การเผยแพร่การโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่าน
(ข)      เนื้อหา (content) ของการโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่าน
(ค)      บรรดาสื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใดๆ ที่ท่านได้จัดให้มีขึ้น ที่ซึ่งสาธารณชน (หมายรวมถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์) สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่าน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องกรณีการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าหรือลิขสิทธิ์ การกระทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ การละเมิดต่อความเป็นส่วนตัว การโฆษณาหรือการดำเนินการขายที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง) และ/หรือ
 (ง)      การที่ท่านได้ละเมิดต่อเงื่อนไขการซื้อนี้
1.8.2     การเรียกร้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย และการดำเนินการใดๆ ต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย จะต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้นับจากวันที่มีเหตุของการกระทำนั้นๆ เกิดขึ้น หากเป็นการดำเนินการหลังจากนั้น คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องคู่สัญญาอีกฝ่าย ไม่ว่าในลักษณะใด อีกต่อไป
1.8.3     ไม่ว่ากรณีใด ความรับผิดรวมที่เอ็มอาร์อี (MRE) จะต้องรับผิดต่อการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ หรือตามเงื่อนไขการซื้อนี้จะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านได้ชำระตามจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกตาม ข้อ 1.5 (การชำระเงิน (Payment)) หรือโดย Ad credits ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้าที่มีการเรียกร้องต่อเอ็มอาร์อี (MRE)
1.9 ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimers)
1.9.1     ท่านเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งว่า
(ก)      การใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆ ของท่านถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยผลิตภัณฑ์ที่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้จัดหาให้นั้นมีลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น (“as is” basis)” เอ็มอาร์อี (MRE) จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันทั้งหมดในทุกกรณี ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายเพื่อสภาพการซื้อขายทั่วไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่กระทำละเมิดใดๆ นอกเหนือไปจากการรับประกันใดๆ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
(ข)      เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ขอรับประกันว่า
(1)             การให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) จะตอบสนองต่อความต้องการของท่าน
(2)             การให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา มีความปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด
(3)             การให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ หรือตลอดเวลาผ่านทางช่องทางที่ท่านเลือก หรือใช้งาน
(4)             คุณภาพของบริการ ข้อมูล หรือสื่ออื่นใด ที่ท่านซื้อ หรือได้รับผ่านทางการให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) จะตอบสนองต่อความคาดหวังของท่าน และ
(5)             บรรดาข้อผิดพลาดใดๆ ในการให้บริการจะได้รับการแก้ไข
1.9.2     เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย คำแนะนำ หรือข้อมูลใดที่ท่านได้รับจากเอ็มอาร์อี (MRE) หรือผ่านทางพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนของเอ็มอาร์อี (MRE) หรือจากการให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไม่ถือเป็นการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้
1.10 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Use of Personal Information)
1.10.1   ท่านรับทราบและตกลงว่า เอ็มอาร์อี (MRE) อาจเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึง การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ เอ็มอาร์อี (MRE) ให้แก่ท่าน ข้อมูลดังกล่าว หมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ภาพถ่าย ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของท่าน
1.10.2   เอ็มอาร์อี (MRE) จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ (ถ้ามี) ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1.10.3   ท่านตกลงว่า แม้การดำเนินธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านกับเอ็มอาร์อี (MRE) จะสิ้นสุดลงแล้ว เอ็มอาร์อี (MRE) ยังคงมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) ให้แก่ท่าน หรือติดต่อท่านเพื่อขอรับความคิดเห็น เว้นแต่ท่านได้แจ้งแก่เอ็มอาร์อี (MRE) โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายัง dpo@propertyguru.com.sg ว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเอ็มอาร์อี (MRE) หรือไม่ประสงค์ให้ทางเอ็มอาร์อี (MRE)) ติดต่อท่านอีกต่อไป
1.10.4   ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการซื้อโดยการอ้างอิงถึงในข้อนี้
1.11 การบอกเลิกสัญญา (Termination)
1.11.1 เอ็มอาร์อี (MRE) อาจบอกเลิกเงื่อนไขการซื้อนี้ได้ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก)      ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้  เอ็มอาร์อี (MRE) อาจมีหนังสือบอกกล่าวโดยระบุการผิดเงื่อนไขนั้น และให้ท่านแก้ไขเยียวยาการผิดเงื่อนไขนั้นภายใน 15 วัน และหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวนั้น
(ข)      ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ขึ้น เอ็มอาร์อี (MRE) อาจบอกเลิกเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาโดยทันที เหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(1)             ท่านถูกประกาศให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2)             ท่านไม่ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขการซื้อ
(3)             เมื่อมีความจำเป็นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือของหน่วยงานรัฐอื่นใด
(4)             ท่านได้กระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเอ็มอาร์อี (MRE) และ/หรือบุคคลอื่น
(5)             ท่านได้หยุดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการของเว็บไซต์ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ในสาระสำคัญ หรือ
(6)             ประเด็นหรือปัญหาด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายและทำให้เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง จัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขการซื้อนี้ได้
1.11.2   ท่านเข้าใจดีว่า การบอกเลิกเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้จะส่งผลเป็นการระงับมิให้ท่านเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อไว้ เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน นอกจากนี้ ท่านไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยหรือได้รับชดใช้ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าสำหรับการสูญเสียสิทธิในการจัดจำหน่าย กู๊ดวิลล์ หรือสิ่งอื่นใด อันเป็นผลเนื่องมาจากการบอกเลิกเงื่อนไขการซื้อ ตามข้อกำหนดของเงื่อนไขการซื้อนี้
1.11.3   การเลิกเงื่อนไขการซื้อจะไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสิทธิหรือการได้รับการเยียวยาอื่นใดที่เอ็มอาร์อี (MRE) มีสิทธิได้รับภายใต้เงื่อนไขการซื้อ ตามกฎหมาย หรือตามหลักความเป็นธรรม และจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ที่มีอยู่ จะมีขึ้น หรือการมีผลใช้บังคับ หรือยังคงมีผลใช้บังคับต่อมาของข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยว่ามีเจตนาจะให้มีผลบังคับ หรือยังคงมีผลบังคับต่อมาเมื่อมีการเลิกเงื่อนไขการซื้อหรือภายหลังจากที่ได้มีการเลิกเงื่อนไขการซื้อแล้ว
1.12 การบังคับใช้ (Enforcement)
1.12.1   เงื่อนไขการซื้อนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรดาข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทไม่ว่าในลักษณะใดอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว
1.12.2   การที่เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ได้ดำเนินการหรือบังคับตามสิทธิ หรือข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการซื้อ ไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว หากศาลที่มีอำนาจเห็นว่าข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขการซื้อนี้ไม่มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงว่า ศาลจะต้องใช้ความพยายามในการบังคับตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาที่สะท้อนให้เห็นจากข้อกำหนดดังกล่าว และข้อกำหนดอื่นๆ ของเงื่อนไขการซื้อซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่
1.13 ติดต่อเรา (Contact Us)
เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้ การแจ้งใดๆ ต่อเอ็มอาร์อี (MRE) ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการซื้อนี้ จะต้องกระทำโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปที่ millionshouse47@Gmail.com
 
2. การให้บริการด้านการตลาด (Marketing Services)
2.1 ข้อ 2 (การให้บริการด้านการตลาด (Marketing Services)) ใช้บังคับกับการให้บริการด้านการตลาดในทุกรูปแบบซึ่งอาจจัดให้มีขึ้นโดยเอ็มอาร์อี (MRE)  ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด เพื่อให้ท่านสามารถโฆษณาหรือส่งเสริมการให้บริการของท่าน รวมถึงลิสต์ติ้ง และการโฆษณาของท่านได้ การให้บริการด้านการตลาดนี้ไม่เป็นการบังคับให้ลูกค้า หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์อื่น (แล้วแต่กรณี) ต้องตอบรับลิสต์ติ้ง หรือการโฆษณาแต่อย่างใด การตอบรับใดๆ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และโดยอาศัยดุลพินิจของลูกค้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) อย่างแท้จริง
2.2 โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการให้บริการด้านการตลาดที่ท่านซื้อ ลิสต์ติ้ง หรือการโฆษณา (แล้วแต่กรณี) อาจเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายดังต่อไปนี้
2.2.1      การให้บริการของท่านในฐานะเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์
2.2.2      การขายหรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเพื่อการพาณิชย์ และการอยู่อาศัย หรือ
2.2.3      การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เอ็มอาร์อี (MRE) อาจอนุญาตให้ท่านโฆษณาหรือส่งเสริมการขายได้เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการด้านการย้ายที่อยู่ และการให้บริการตกแต่งบ้านพักและสำนักงาน
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อ 2 (การให้บริการด้านการตลาด) นี้ “คอนเทนต์ (Content)” หมายถึง เนื้อหาของลิสต์ติ้งหรือการโฆษณา (แล้วแต่กรณี) และภาพถ่าย บันทึกวีดีโอ (video footage) การเข้าชมเสมือนจริง (virtual video) สื่อ เนื้อหาและคำสั่งอื่นใด ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เอ็มอาร์อี (MRE)  ที่ซึ่งจำเป็นต่อเอ็มอาร์อี (MRE)  ในการเผยแพร่ลิสต์ติ้ง หรือการโฆษณา แล้วแต่กรณี
2.4 กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ ใบสั่งขาย (sales order) ใบแจ้งหนี้ คำยืนยันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หรือตรวจสอบกับทางเอ็มอาร์อี (MRE) สำหรับการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง บางรายการที่ท่านมีสิทธิ
2.5 การนำส่งคอนเทนต์ (Content)
2.5.1      ท่านจะต้องนำส่งคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีให้กับเอ็มอาร์อี (MRE)  ตามวิธีการที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด ก่อนวันลงประกาศลิสต์ติ้ง/การโฆษณานั้นๆ
2.5.2      อย่างไรก็ตาม หากแพ็คเกจการให้บริการด้านการตลาดของท่านอนุญาตให้สามารถลงลิสต์ติ้งได้ทันทีหลังจากที่ได้นำส่งทางเว็บไซต์ ท่านอาจส่งคอนเทนต์ของท่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งคอนเทนต์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ หรือหากเอ็มอาร์อี (MRE) ได้มีคำสั่งเช่นนั้น กรุณาส่งคอนเทนต์ให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง millionshouse47@Gmail.com หรือตามวิธีการที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด
2.5.3      ท่านต้องส่งคอนเทนต์ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด
2.5.4      หากท่านส่งคอนเทนต์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์ กรุณาระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่าน ดังต่อไปนี้
(ก)      ชื่อ
(ข)      บริษัท
(ค)      วันที่ลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง และ
(ง)      หมายเลขอ้างอิงของใบสั่งขาย (sale order) (ถ้ามี)
2.5.5      ท่านเข้าใจดีว่า เอ็มอาร์อี (MRE) มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่าน หรือโดยขึ้นอยู่กับการที่ท่านชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) ตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด อาจเลื่อนการลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้งไปยังเวลาว่างถัดไป หากท่านไม่ดำเนินการดังนี้
(ก)      ให้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5.4
(ข)      ส่งคอนเทนต์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ หรือ
(ค)      ส่งคอนเทนต์ตามกำหนดเวลาที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด
2.6 การลงการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง
2.6.1      เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้สามารถทำได้ การที่เอ็มอาร์อี (MRE) ยอมรับการชำระเงินตามที่ท่านได้ซื้อแพ็คเกจการให้บริการด้านการตลาด ไม่ถือเป็นภาระผูกพันของเอ็มอาร์อี (MRE) ที่จะยอมรับการโฆษณา/ลิสต์ติ้งแต่อย่างใด เอ็มอาร์อี (MRE) ขอสงวนสิทธิที่จะอนุมัติ หรือปฏิเสธการโฆษณา/ลิสต์ติ้งใดๆ โดยอาศัยดุลพินิจของเอ็มอาร์อี (MRE) แต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ กับท่าน เอ็มอาร์อี (MRE) มีดุลพินิจอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลงประกาศโฆษณา/ลิสต์ติ้งใดๆ
2.6.2      ท่านเข้าใจว่าการลงประกาศ การจัดวางตำแหน่ง และการนำเสนอลิสต์ติ้ง เป็นดุลพินิจของเอ็มอาร์อี (MRE) และเอ็มอาร์อี (MRE) มีดุลพินิจโดยสมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ณ เวลาหนึ่งเวลาใด ว่าการโฆษณา/ลิสต์ติ้งจะได้รับการลงประกาศ จัดวางตำแหน่ง และนำเสนออย่างไร
2.6.3      ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบ ตรวจทาน และรับรองคอนเทนต์ทั้งหมด ตลอดจนความถูกต้องและความสัตย์จริงของคอนเทนต์ก่อนที่จะมีการเผยแพร่หรือนำมาแสดงซ้ำ เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับคำขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ หลังจากที่การโฆษณา/ลิสต์ติ้งนั้นได้มีการเผยแพร่ หรือแสดงซ้ำแล้ว และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
2.6.4      ท่านเข้าใจว่า เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคอนเทนต์ ทั้งนี้การเผยแพร่การโฆษณา/  ลิสต์ติ้งใดๆ ไม่ถือเป็นกรณีที่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้ยอมรับว่าการโฆษณา/ลิสต์ติ้งนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อ และนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use)
2.6.5      ในการส่งคอนเทนต์สำหรับการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง ท่านรับประกันและรับรองว่า
(ก)      ท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use) และเงื่อนไขการให้บริการ (ถ้ามี) แล้ว
(ข)      ท่านมีสิทธิเผยแพร่คอนเทนต์โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านไม่ได้ใช้ภาพถ่ายซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นได้จัดหาไว้ เว้นแต่ภาพถ่ายดังกล่าวได้แสดงไว้ภายใต้ภาพถ่ายที่ให้ใช้ร่วมกัน (shared photographs)
(ค)      ไม่มีภาพถ่าย บันทึกวีดีโอ (video footage) การเยี่ยมชมเสมือนจริง (virtual tour) หรือสื่อในคอนเทนต์ ที่มีลายน้ำซึ่งแสดงโลโก้หรือชื่อของคู่แข่งของเอ็มอาร์อี (MRE) 
(ง)      ท่านได้รับการอนุมัติ ใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตอันจำเป็นทั้งปวงในทางกฎหมาย กฎระเบียบ และจากทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมจับรางวัลที่ปรากฏในการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง (ถ้ามี)
(จ)      คอนเทนต์แสดงเนื้อหาอันเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ตลอดจนไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง หรือกล่าวอ้างเกินความจริง หรือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ
(ฉ)      ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติ จากทางราชการ ตามกฎระเบียบ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer) ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นการประกาศโฆษณา/ลิสต์ติ้งในฐานะที่ท่านเป็นนักพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer)
(ช)     ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติ จากทางราชการ ตามกฎระเบียบ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในกรณีการโฆษณา/ลิสต์ติ้งในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และท่านได้ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (codes of practice) ประมวลจรรยาบรรณ (codes of ethics) และคู่มือจริยธรรม (codes of conduct) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และ
(ซ)     ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง ไม่ว่าจะภายใต้เขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายของที่ซึ่งได้ลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง หรือภายใต้เขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้งนั้นๆ อาศัยอยู่
2.6.6      สำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงโดยผ่านคอนเทนต์ ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ และไม่ใช่เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการประมูลขาย หรือด้านการโฆษณา
2.6.7      ท่านได้ให้สิทธิเอ็มอาร์อี (MRE) รวมถึงพนักงานลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน มีสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนต่อได้ ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือกระทำการอื่นใดเพื่อแก้ไขคอนเทนต์
2.6.8      ท่านจะต้องรับรองว่า ลิสต์ติ้งทั้งหมดได้ลงประกาศอยู่ในประเภทที่ตรงกับประเภทของการให้บริการของท่านมากที่สุด เอ็มอาร์อี (MRE) สงวนสิทธิในการโยกย้ายลิสต์ติ้ง เพื่อแก้ไขประเภทให้ถูกต้อง เช่น ลิสต์ติ้งที่เกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน ควรลงประกาศภายใต้ประเภท “การขาย” ในขณะที่ลิสต์ติ้งที่เกี่ยวกับการเช่า หรือการปล่อยให้เช่าทรัพย์สิน ควรลงประกาศภายใต้ประเภท “การเช่า”
2.6.9      เอ็มอาร์อี (MRE) ขอสงวนสิทธิในการลบการโฆษณา/ลิสต์ติ้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อ หรือเมื่อมีมีความจำเป็นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือของหน่วยงานรัฐโดยไม่ต้องแสดงเหตุผล หรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
2.6.10   ท่านเข้าใจดีว่า เอ็มอาร์อี (MRE) อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (format) และแผนผังการจัดวาง (layout) ของจดหมายข่าว หรือเว็บไซต์ของเอ็มอาร์อี (MRE) เป็นครั้งเป็นคราวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้รูปแบบ (format) หรือแผนผังการจัดวาง (layout) การโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือขนาดของการโฆษณา/ลิสต์ติ้งของท่าน
2.6.11   ไม่ว่า ณ เวลาใดก็ตาม ท่านอาจขอให้เอ็มอาร์อี (MRE)  ถอนการโฆษณา/ลิสต์ติ้งที่ได้มีการเผยแพร่แล้วได้ อย่างไรก็ตามเอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านชำระให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) สำหรับการโฆษณา/ลิสต์ติ้งที่ถูกถอน ท่านเข้าใจว่า ในบางกรณี การถอนการโฆษณา/ลิสต์ติ้งที่เผยแพร่ไปแล้วนั้นไม่อาจกระทำได้ (เช่น กรณีที่เป็นการเผยแพร่จดหมายข่าวที่มิได้เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (offline Newsletter))  ในกรณีที่เอ็มอาร์อี (MRE) ตกลงที่จะถอนการโฆษณา/ลิสต์ติ้งที่เผยแพร่ไปแล้ว เอ็มอาร์อี (MRE) มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการ (เป็นดุลพินิจของเอ็มอาร์อี (MRE) ) เพื่อถอนการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง ดังกล่าวได้
2.6.12   การใช้คำสั่ง เอชทีเอ็มแอล แท็ก (HTML Tags), บอท (bots) หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อเงื่อนไขการซื้อ และอาจส่งผลให้เอ็มอาร์อี (MRE) ลบลิสต์ติ้งของท่านได้ การละเมิดต่อเงื่อนไขในข้อนี้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้มีการระงับหรือเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่าน (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 7 (บัญชีผู้ใช้งานเอเย่นเน็ต (AgentNet Account)) และริบส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ของท่านได้
2.7 การใช้งานคอนเทนต์
เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
2.7.1      ท่านได้ให้สิทธิแบบไม่อาจเพิกถอน ไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ต้องเสียค่าสิทธิ และสามารถใช้ได้ทั่วโลก ในการใช้ คัดลอก ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และ/หรือควบคุมจัดการคอนเทนต์ เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเผยแพร่หรือแสดงต่อสาธารณชน หรือการตลาดของเอ็มอาร์อี (MRE) หรือการจัดจำหน่าย หรือลงประกาศการโฆษณา/ลิสต์ติ้ง บนสื่ออื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ หรือจดหมายข่าวให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE)
2.7.2      ท่านตกลง และยินยอมว่าเอ็มอาร์อี (MRE) อาจใช้ชื่อ และภาพถ่ายของท่าน (ถ้ามี) สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางการตลาดหรือการจัดจำหน่ายของเอ็มอาร์อี (MRE)
2.8 ท่านจะต้องชดใช้ความเสียหาย และคุ้มครองเอ็มอาร์อี (MRE) และ บริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้าง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการอื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ให้ต้องรับผิดต่อบรรดาความรับผิด ข้อเรียกร้อง ราคา และค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคอนเทนต์ โดยหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่คอนเทนต์นั้นด้วย
 
ข้อมูล/การวิจัยผลิตภัณฑ์ (Data/Research Products)
3.1 ข้อ 3 (ข้อมูล/การวิจัยผลิตภัณฑ์) นี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเอ็มอาร์อี (MRE) ที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลสถิติ และผลวิเคราะห์ของข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของ ข้อ 3 (ข้อมูล/การวิจัยผลิตภัณฑ์) นี้ เรียกว่า “ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE)” ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) อาจมีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะกำหนดโดยเอ็มอาร์อี (MRE) เป็นครั้งคราว
3.2 ตามที่จะได้หารือร่วมกันกับท่าน เอ็มอาร์อี (MRE) อาจจัดหาให้แก่ท่านซึ่งข้อมูล/การวิจัยผลิตภัณฑ์ในแบบจำเพาะตามความชอบ หรือความต้องการของท่าน ตามที่ท่านได้แจ้งแก่เอ็มอาร์อี (MRE)
3.3 ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE)
3.3.1      ห้ามมิให้นำเนื้อหาข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) มาทำซ้ำ, เผยแพร่ซ้ำ, อัปโหลด, ลงประกาศ, ถ่ายโอน หรือส่งต่อในทางอื่นใด ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มอาร์อี (MRE) ก่อน
3.3.2      ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ว่าทางใด ท่านควรยื่นคำขอของท่านไปยังเอ็มอาร์อี (MRE) เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ที่ท่านประสงค์จะใช้ เจตนาในการใช้งาน ลักษณะการใช้ ระยะเวลาของการใช้ และตัวตนของผู้ใช้ ท่านเข้าใจว่า เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ผูกพันที่จะต้องตอบรับคำขอของท่าน
3.3.3      ท่านอาจดู ดาวน์โหลด และพิมพ์ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ได้ หาก 
(ก)      ได้ใช้ข้อมูลการวิจัยของเอเอ็ม (AM) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่านเป็นการภายใน หรือเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น โดยไม่มีการส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม
(ข)      ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือดัดแปลงข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) และ
(ค)      ได้แสดงชื่อ “PropertyGuru Ltd” อย่างเหมาะสม และอ้างที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้ตัดทอนออกมา
3.3.4      ในกรณีที่มีการอนุญาตให้สามารถทำซ้ำข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ได้ ท่านต้องดำเนินการให้แน่ใจว่า การวิเคราะห์หรือการแปลผลข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) จะต้องไม่ถูกนำเสนอในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจ หรืออาจทำให้เกิดความเชื่อว่า การวิเคราะห์ หรือการแปลผลข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) นั้น มาจากการดำเนินการของเอ็มอาร์อี (MRE)
3.3.5      ท่านต้องไม่ใช้ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถือว่าไม่เหมาะสม และ/หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น กรณีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง
(ก)      นำเสนอข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการบิดเบือนข้อมูล หรือ
(ข)      ใช้ข้อมูลในการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
3.3.6      การใช้งานข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ของท่านจะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use)
3.4 เอ็มอาร์อี (MRE) เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) โดยเงื่อนไขการซื้อฉบับนี้เอ็มอาร์อี (MRE) อนุญาตให้ท่านมีสิทธิแบบไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และอาจเพิกถอนได้ ในการใช้ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของท่านเป็นการภายใน หรือเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี
3.5 ข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ต้องไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางราชการหรือทางการค้า หรือใช้แทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการวิจัยที่เอ็มอาร์อี (MRE) จัดให้นี้มีลักษณะ “ตามสภาพที่เป็น ณ ขณะนั้น (as is)” โดยเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่รับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ว่าในกรณีใดๆ เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ราคา หรือความรับผิดใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญหายของข้อมูล) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้การประเมินผลที่จัดให้ ทั้งนี้ โดยเอ็มอาร์อี (MRE) คาดหวังตามสมควรว่า ท่านควรจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกรรมใดๆ
3.6 เอ็มอาร์อี (MRE) สงวนสิทธิในการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือถอนข้อมูลการวิจัยของเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
 
การให้บริการสร้าง ไมโครไซต์ (Microsite Creation Services)
4.1 ข้อ 4 (การให้บริการสร้าง ไมโครไซต์) จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้สร้าง และ/หรือปรับแต่ง ไมโครไซต์ตามเว็บเพจต้นแบบ (template webpage) ที่จัดหาให้โดยเอเอ็ม (AM) หรือพอร์ตเว็บไซต์ที่มีอยู่ของท่านเป็นไมโครไซต์บนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 4 (การให้บริการสร้าง ไมโครไซต์) นี้ ไมโครไซต์ตามที่สร้างหรือปรับแต่งขึ้นสำหรับท่าน หรือที่พอร์ตไปยังเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ไมโครไซต์ (Microsite)” ท่านเข้าใจว่า ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลรักษาไมโครไซต์
4.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
4.2.1      ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเนื้อหาที่ท่านได้จัดหาให้เพื่อวัตถุประสงค์ของไมโครไซต์ (เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 4 (การให้บริการสร้างไมโครไซต์) นี้ เรียกว่า “คอนเทนต์ของลูกค้า (Customer Content)”) โดยเงื่อนไขการซื้อนี้ ท่านตกลงให้สิทธิแบบไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เป็นการตลอดไป และไม่อาจเพิกถอนได้ ในการใช้คอนเทนต์ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการทำการตลาดของเอ็มอาร์อี (MRE) แก่เอ็มอาร์อี (MRE)
4.2.2      เอ็มอาร์อี (MRE) เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในเว็บเพจต้นแบบ (template webpage) และคอนเทนต์/สื่ออื่นใด (เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 4 (การให้บริการสร้างไมโครไซต์) นี้ เรียกรวมกันว่า “คอนเทนต์ของเอเอ็ม (AM Content)”) ซึ่งเอ็มอาร์อี (MRE) ได้จัดหาให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง และ/หรือปรับแต่งไมโครไซต์ เอ็มอาร์อี (MRE) อนุญาตให้ท่านมีสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและอาจเพิกถอนได้ ในการใช้คอนเทนต์ของเอเอ็ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและดูแลรักษาไมโครไซต์ของท่าน
4.2.3      ท่านยอมรับว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ที่รวมอยู่ในคอนเทนต์ของลูกค้า
4.3 ท่านรับประกันและรับรองว่า
4.3.1      ท่านมีสิทธิเผยแพร่คอนเทนต์ของลูกค้า โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และไม่ละเมิดต่อกฎหมายใดๆ
4.3.2      คอนเทนต์ของลูกค้าเป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use) ของเอ็มอาร์อี (MRE)
4.3.3      คอนเทนต์ของลูกค้าเป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ตลอดจนไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง หรือกล่าวอ้างเกินความจริง หรือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ
4.3.4      ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติอันจำเป็นจากทางราชการ ตามกฎระเบียบที่จำเป็น หรืออื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer) ในประเทศไทย ในกรณีที่ท่านเผยแพร่คอนเทนต์ในฐานะที่ท่านเป็นนักพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer)
4.3.5      ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติอันจำเป็นจากทางราชการ ตามกฎระเบียบที่จำเป็น หรืออื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในกรณีที่ท่านเผยแพร่คอนเทนต์ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และท่านได้ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (codes of practice) ประมวลจรรยาบรรณ (codes of ethics) และคู่มือจริยธรรม (codes of conduct) ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และ
4.3.6      ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนต์ของลูกค้า
4.4 ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimers)
4.4.1      เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และ/หรือการใช้งานได้ของคอนเทนต์ของลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบที่ได้จัดส่งให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) หรือที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหรือตามคำสั่งของท่านเพื่อให้รวมไว้บนไมโครไซต์
4.4.2      เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบ หากท่านไม่สามารถจัดให้มีการให้บริการตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนไมโครไซต์
4.4.3      ท่านเข้าใจว่าเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคอนเทนต์ของลูกค้า การเพิ่มคอนเทนต์ของลูกค้าโดย เอ็มอาร์อี (MRE) บนไมโครไซต์ หรือการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงไมโครไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ถือว่า     เอ็มอาร์อี (MRE) ได้ยอมรับว่าไมโครไซต์ คอนเทนต์ของลูกค้า และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงผ่าน  ไมโครไซต์ นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อ และนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use)
4.5 เอ็มอาร์อี (MRE) สงวนสิทธิในการเอาออกหรือยกเลิกการเข้าใช้ไมโครไซต์ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และโดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน
4.6 ท่านจะต้องชดใช้ และคุ้มครองมิให้เอ็มอาร์อี (MRE) รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้าง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ของเอ็มอาร์อี (MRE) ต้องรับผิดต่อบรรดาความรับผิด ข้อเรียกร้อง ราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากคอนเทนต์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การประกาศลง และ/หรือ การส่งต่อหรือเผยแพร่คอนเทนต์ของลูกค้าบนไมโครไซต์ด้วย
 
การโฆษณาทางอีดีเอ็ม และเอสเอ็มเอส (EDM and SMS Campaign)
5.1   ข้อ 5 (การโฆษณาทางอีดีเอ็ม และเอสเอ็มเอส (EDM and SMS Campaign)) จะใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการตลาดผ่านทางอีดีเอ็ม และเอสเอ็มเอส ตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว
5.2 เพื่อวัตถุประสงค์ของ ข้อ 5 (การโฆษณาทางอีดีเอ็ม และเอสเอ็มเอส (EDM and SMS Campaign)) นี้ “คอนเทนต์ (Content)” หมายถึง เนื้อหาของอีดีเอ็ม และ/หรือเอสเอ็มเอส ตลอดจนเนื้อหา และคำสั่งอื่นใดที่ท่านให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) ตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) มีความจำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินการส่งอีดีเอ็ม และ/หรือเอสเอ็มเอส
5.3 ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ และรับรองคอนเทนต์ทั้งหมด รวมถึงความถูกต้อง และความเป็นจริงของคอนเทนต์ดังกล่าวก่อนดำเนินการส่งออก เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่สามารถเรียกคืนอีดีเอ็ม และ/หรือเอสเอ็มเอสที่ได้ส่งออกไปแล้ว
5.4 ท่านรับรองว่า
5.4.1      คอนเทนต์เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use) ของเอ็มอาร์อี (MRE)
5.4.2      ท่านมีสิทธิที่จะเผยแพร่คอนเทนต์นี้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และไม่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายใดๆ
5.4.3      คอนเทนต์เป็นความจริง เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง และไม่เป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง หรือกล่าวอ้างเกินความจริง หรือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ
5.4.4      ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติอันจำเป็นจากทางราชการ ตามกฎระเบียบที่จำเป็น และอื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer) ในประเทศไทย ในกรณีที่ท่านเผยแพร่คอนเทนต์ในฐานะที่ท่านเป็นนักพัฒนาบ้านจัดสรร (housing developer)
5.4.5      ท่านได้รับใบอนุญาต ความยินยอม การอนุญาตและการอนุมัติอันจำเป็นจากทางราชการ ตามกฎระเบียบที่จำเป็น และอื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในกรณีที่ท่านเผยแพร่คอนเทนต์ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และท่านได้ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (codes of practice) ประมวลจรรยาบรรณ (codes of ethics) และคู่มือจริยธรรม (codes of conduct) ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และ
5.4.6      ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คอนเทนต์
5.5   ท่านได้อนุญาตให้เอ็มอาร์อี (MRE) รวมถึงพนักงานลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน มีสิทธิโดยไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่สามารถโอนต่อไปได้ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขคอนเทนต์ ให้ถูกต้องด้วยประการอื่นก่อนที่จะมีการเผยแพร่
5.6   ท่านเข้าใจว่าเอ็มอาร์อี (MRE) ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคอนเทนต์ การเผยแพร่คอนเทนต์ไม่อาจถือว่าเอ็มอาร์อี (MRE) ยอมรับ ว่าคอนเทนต์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อ และนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use)
5.7   ท่านจะต้องชดใช้ และคุ้มครองเอ็มอาร์อี (MRE) รวมถึงบริษัทในเครือ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับจ้าง กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ของเอ็มอาร์อี (MRE) มิให้ต้องรับผิดต่อบรรดาความรับผิด ข้อเรียกร้อง ราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย) ที่เกี่ยวเนื่องกับคอนเทนต์ใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่คอนเทนต์นั้น
 
การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว (Newsletter Subscription)
6.1   ข้อ 6 (การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว (Newsletter Subscription)) จะใช้บังคับกับการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวทั้งหมด ซึ่งเอ็มอาร์อี (MRE) อาจมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งคราว
6.2   กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้สำหรับสมัครสมาชิกจดหมายข่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่ได้รับจดหมายข่าวอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้
6.3   ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกสำหรับจดหมายข่าวที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (Online Newsletter) ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวสามารถถูกส่งเข้าไปในกล่องข้อความ หรือจดหมายเข้า (Inbox) ของท่าน เช่น การเพิ่มไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเอ็มอาร์อี (MRE) ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย (Safe List)
6.4   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้เอ็มอาร์อี (MRE) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านวิธีการตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ เพื่อมิให้ท่านต้องประสบปัญหาติดขัดในการรับจดหมายข่าว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงจะใช้เวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้รับการแจ้งข้อมูลนั้น เอ็มอาร์อี (MRE) จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ท่านไม่ได้รับจดหมายข่าวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีผล
 
 
การให้บริการช่วยเหลือจัดการลิสต์ติ้งส่วนบุคคล (Personal Listing Assistance Service)
7.1   การให้บริการช่วยเหลือจัดการลิสต์ติ้งส่วนบุคคล (พีแอลเอ เซอร์วิส ("PLA Service")) เป็นบริการที่ทางเอ็มอาร์อี (MRE) จัดให้มีขึ้นสำหรับบางบัญชีผู้ใช้งาน
7.2   พีแอลเอ เซอร์วิส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้งานในการอัปโหลดลิสต์ติ้ง
7.3   เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือทาง พีแอลเอ เซอร์วิส ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้พร้อมที่จะให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE)
7.3.1      ชื่อและรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และ
7.3.2      รายละเอียดของลิสต์ติ้งที่ท่านประสงค์จะอัปโหลด หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สรุปปัญหาตามที่ท่านพบในการอัปโหลดลิสต์ติ้งโดยสังเขป
7.4   ในการให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน
7.4.1      เอ็มอาร์อี (MRE) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้สามารถช่วยเหลือท่านตามข้อสอบถามของท่าน และ
7.4.2      เอ็มอาร์อี (MRE) สามารถบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับเอ็มอาร์อี (MRE) ทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อควบคุมคุณภาพ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
7.5   เอ็มอาร์อี (MRE) ไม่รับรองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานประสบในการอัปโหลด
ลิสต์ติ้งได้ แต่เอ็มอาร์อี (MRE) จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผ่านทางพีแอลเอ เซอร์วิส ตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงมี
 
8.วีดีโอเยี่ยมชมเสมือนจริง (Virtual Tour Videography)
8.1   ท่านสามารถส่งคำขอรับบริการด้านสื่อวีดีโอวิชาชีพ เพื่อสร้างสื่อเข้าชมเสมือนจริงเชิงโต้ตอบด้วยมุมมอง 360 องศา (“การเข้าชมเสมือนจริง (Virtual Tour)”) ของทรัพย์สินเพื่อกำหนดลักษณะในลิสต์ติ้ง (“การบริการ (Services)”) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เอ็มอาร์อี (MRE) ได้ที่ sales@Gmail.com หรือผ่านช่องทางที่เอ็มอาร์อี (MRE) กำหนดไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ในการยื่นความประสงค์ขอรับบริการโปรดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
8.1.1      ชื่อ และบริษัทของท่าน และ
8.1.2      ที่อยู่ และแผนผังของทรัพย์สิน
8.2   ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลตามที่ทางเอ็มอาร์อี (MRE) กำหนด เอ็มอาร์อี (MRE) มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธคำร้องขอรับการบริการของท่าน
8.3   ก่อนเริ่มต้นให้บริการ  เอ็มอาร์อี (MRE) โดยช่างบันทึกภาพวีดีโอที่ได้รับมอบหมาย (“ช่างบันทึกภาพวีดีโอ (Videographer)”) จะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินในขณะที่ท่านหรือเจ้าของทรัพย์สินอยู่ด้วย ช่างบันทึกภาพวีดีโอจะดำเนินการประเมินทรัพย์สิน และให้คำแนะนำเพื่อการให้บริการ (Services) ต่อไป
8.4   ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ท่านจะต้องตรวจสอบว่า ข้อมูลจำเพาะและคำสั่ง (“คำสั่ง (Order)”) ตามที่ช่างบันทึกภาพวีดีโอได้จัดทำขึ้นนั้นถูกต้อง ก่อนที่ทางเอ็มอาร์อี (MRE) จะยืนยันและยอมรับดำเนินการตามคำสั่งของท่าน
         หากท่านยกเลิกคำขอรับการให้การบริการหลังจากที่มีการเข้าตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อราคา หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอ็มอาร์อี (MRE) และช่างบันทึกภาพวีดีโอในการตรวจสอบทรัพย์สิน และ/หรือ การจัดเตรียมเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว
8.5   ท่านอาจจะระบุวันที่ต้องการให้ช่างบันทึกภาพวีดีโอเข้าไปให้บริการด้านต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับเวลาว่างของช่างบันทึกภาพวีดีโอ  ช่างบันทึกภาพวีดีโอจะให้บริการตามข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง
8.6   ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการทั้งหมด โดยเอ็มอาร์อี (MRE) สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจของเอ็มอาร์อี (MRE) แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณากำหนดให้ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด หรือบางส่วน ก่อนที่จะเริ่มการให้การบริการ
8.7   การชำระเงินทั้งหมดสำหรับการให้บริการให้ดำเนินการโดยการโอนเงินทางโทรเลขไปยังเอ็มอาร์อี (MRE) หรือโดยวิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่เอ็มอาร์อี (MRE) จะแจ้งให้ทราบ
8.8   ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการขอให้ได้มาซึ่งการอนุญาตใดๆ ที่เอ็มอาร์อี (MRE) ช่างบันทึกภาพวีดีโอ และพนักงานลูกจ้างอื่นๆ ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ของเอ็มอาร์อี (MRE) และช่างบันทึกภาพวีดีโอจำเป็นต้องได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าไปในทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามคำขอรับการบริการ และ/หรือ เพื่อดำเนินการให้บริการ
8.9   ทั้งเอ็มอาร์อี (MRE) และช่างบันทึกภาพวีดีโอไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ราคา หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีช่างบันทึกภาพวีดีโอ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของช่างบันทึกภาพวีดีโอไม่สามารถดำเนินการ ดังนี้
8.9.1      ให้บริการจนเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของคำสั่ง
8.9.2      ให้บริการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่ง หรือ
8.9.3      ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพย์สิน และ/หรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในทรัพย์สินได้รับการคุ้มครองจากความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้บริการ
8.10 ท่านรับประกัน และรับรองว่า
8.10.1   ท่านจะไม่ใช้การบริการเพื่อวัตถุประสงค์ กิจกรรม หรือในลักษณะใดๆ ที่เป็นความผิดทางอาญา ผิดกฎหมาย หรือในทางที่อาจถูกฟ้องร้องได้
8.10.2   ท่านจะไม่ปกปิด หรือนำเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำชี้แจงด้านการจัดการสิทธิ ซึ่งทางเอ็มอาร์อี (MRE) หรือช่างบันทึกภาพวีดีโอได้แสดงไว้ในการเข้าชมเสมือนจริง ออก และ
8.10.3   ท่านจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานการเข้าชมเสมือนจริงนั้น เป็นไปตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ (Policy of Acceptance Use)